مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اينترنت و تاثيرآن بر رفتارجنسي و روابط بين فردي نوجوانان در تهران

چکیده به علت گستردگی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان و مواجهه اجت...

ادامه مطلب

بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی رهیافت کیفی در زنان متاهل بی فرزند ساکن شهر تهران

چکیده تحقیق حاضر، با هدف واکاوی معنای فرزند و نقش آن در فرزندآوری از دیدگاه زنان بی‌فرزند...

ادامه مطلب