مقالات تحقیق كيفي

تبيين درك زنان از بهداشت قاعدگي در مناطق زلزله زده

چكيده

سابقه و هدف: حوادث طبيعي متعددي در ايران بروز ميكند كه در اين ميان زلزله بيش از همه شيوع دارد و در زمـان بروز آن زنان بيش از ساير گروهها آسيب ميبينند. بنابراين شناخت و درك نيازها و مشـكلات بهداشـت قاعـدگي زنـان در زمان زلزله حائز اهميت ميباشد. بنابراين اين مطالعه با هدف شناخت، درك و تفاسير زنـان از نيازهـا و مشـكلات بهداشـت قاعدگي در زمان زلزله، انجام شد.

مواد و روشها: مطالعه حاضر با رويكرد نظري، تفسيري و استراتژي با روش تحليل محتواي قراردادي انجام شد.
مشاركت كنندگان 14 نفر شامل زنان مجرد و متاهل سنين 18 تا 45 سال و 7 نفر از افراد ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني كه در زمان رخ دادن زلزله آذر ماه 91) زهان از توابع خراسان جنوبي) مستقر بودند، انتخاب شدند. نمونهگيري بر اساس مبتني بر هدف تا هنگام اشباع دادهها ادامه يافت. دادها با استفاده از مصاحبه عمقي و يادداشت برداري در عرصه به دست آمد. تحليل دادهها با استفاده از كدگذاري باز انجام شد و بر اساس اشتراكات مفهومي، دسته ها و طبقات شكل گرفته و طبقات نيزبراساس اشتراكات معاني پنهاني به درون مايه ها يا تم ها دستهبندي شدند.

يافته ها: از 228 كد اوليه به دست آمده، 5 درونمايه تحـت عنـوان”تشـديد مشـكلات قاعـدگي در زلزلـه”، ” كمبـود خدمات بهداشت و مشاوره قاعـدگي در زلزلـه”، “تابوهـاي فرهنگـي و باورهـاي بـومي تـاثير گـذار “، ” نگـرش مـديريتي ناكارآمد” و “رها سازي خود مراقبتي زنان در قاعدگي” حاصل شد.

استنتاج: يافتههاي اين مطالعه مبين اين مساله است كه نيازهاي بهداشت قاعدگي زنان در منـاطق زلزلـه زده در بسـتري از تشديد مشكلات و باورهاي بومي و عدم خود مراقبتي زنان نمايان و به دنبال نبـود خـدمات بهداشـتي و سيسـتم مـديريتي كارآمد، باقي ميماند. بنابراين شناخت اين نيازها بـراي سياسـت گـذاران بهداشـتي بـراي برنامـه ريـزي در مواقـع بحـران از اهميت خاصي برخوردار ميباشد.

واژه هاي كليدي: زنان، زلزله، بهداشت قاعدگي، ايران

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *