مقالات تحقیق كيفي

واکاوی نقش خانواده در مواجهه با محتوای نامناسب جنسی در اینترنت در نوجوانان شهر تهران؛ یک تحقیق کیفی

چکیده:

هدف این تحقیق واکاوی عوامل زمینه ساز و بازدارنده خانوادگی است که در مواجهه و مصرف محتوای نامناسب جنسی در اینترنت و فضای مجازی در نوجوانان دخالت دارند. شناسایی راهکارهای پیشنهادی کاهش آسیب ناشی از مواجهه فوق از نگاه نوجوانان نیز از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور، پژوهش کیفی با رویکرد تفسیری بنیادی با 54 مصاحبه عمیق با دختران و پسران پانزده تا هجده سال، در شهر تهران، در سال 1395، به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. عوامل خانوادگی زمینه ساز مصرف محتوای جنسی نامتعارف در نوجوانان، در سه طبقه اصلی استخراج گردید: «کنترل و نظارت نامتعادل والدین»، «مشکلات ارتباطی و عاطفی در خانواده» و «ضعف شناختی و سواد رسانه ای والدین». عوامل بازدارنده خانوادگی نیز عبارت بودند از: «کنترل و نظارت متعادل والدین»، «ارتباط کلامی و عاطفی اعتمادساز در خانواده»، «پایبندی خانواده به اصول ارزشی و اخلاقی» و «حمایت عاطفی در خانواده». از نگاه نوجوانان، راهکارهای پیشنهادی کاهش آسیب در دو مقوله اصلی عبارت بود از «اعمال کنترل و نظارت متعادل خانواده» و «تقویت رابطه عاطفی و کلامی مناسب والد ـ فرزند». این نتایج می تواند در مداخلات و مشاوره در حوزه خانواده، نوجوانان و رسانه نقش بسزایی داشته باشد.

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *