مقالات تحقیق كيفي

تجربه زيسته زنان مطلقه شهر ساوه در حوزه روابط خانوادگي و اجتماعی

چکیده
امروزه، تعداد زناني كه همسران خود را بر اثر طلاق از دست داده اند رو به افزايش است. اين زنان به دليل فشارهاي اقتصادي و اجتماعي معمولاً تغييراتي را در روابط خود تجربه ميكنند. اين تحقيق با هدف كشف تجربه های زيسته زنان زير 35 سال مطلقه از تغييرات در روابط خـانوادگي و اجتمـاعي پـس از طـلاق در شـهر سـاوه انجـام شـد. مصاحبه شوندگان از نظر وضعيت اشتغال و مادر بودن در شرايط متفاوتي قرار داشتند.
نمونه گيري اين تحقيـق بـه شكل هدفمند و با روش گلولة برفي انجام شد. با توجه به اينكه تجربيات زنان در مورد ماهيت روابط آنان پـس از طلاق مورد كنكاش قرار ميگيرد، رويكرد اين تحقيق پديدارشناختي است. جوهرة مشترك در تجربيـات زنـان در روابط خانوادگي، محيط حمايتي و كنترلي و در روابط اجتماعي، طرد اجتماعي درونزا و برونزا و فضـاي نـاايمن شغلي و اجتماعي بود. اين نتايج كاربردهاي زيادي براي حمايت هـاي اجتمـاعي زنـان پـس از طـلاق و همچنـين آموزش هاي زوجين از تغييرات روابط پس از طلاق خواهد داشت.

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *