مقالات تحقیق كيفي

شناسایی عوامل بازدارنده و ترغیب کننده مصرف فست فود در میان نوجوانان

چکیده:
مقدمه : در سال های اخیر مصرف فست فود در میان نوجوانان به طور فزاینده ای افزایش یافته است و به یک نگرانی، مشکل عمده بهداشتی و عامل تهدید کننده سلامت تبدیل شده است. شواهد و مطالعات اندکی در خصوص عوامل بازدارنده و ترغیب کننده مصرف فست فود در میان نوجوانان در دسترس است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مصرف فست فود در نوجوانان انجام گرفت. روش: این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا، در تهران انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید و 42 نوجوان وارد مطالعه شدند.
برای جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها : بر اساس یافته های این مطالعه، فاکتورهای بازدارنده و ترغیب کننده مصرف فست فود هر یک در سه تم اصلی قرار گرفتند: فاکتورهای بازدارنده شامل دیدگاه های شخصی، بازدارنده های اجتماعی و بازدارنده های خانوادگی و فاکتورهای ترغیب کننده عبارت بودند از : دیدگاههای شخصی، جذابیتهای اجتماعی و خانواده القاء کننده مصرف فست فود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مصرف فست فود را از نگاه نوجوانان نشان داد؛ بطوری که عوامل ترغیب کننده مصرف فست فود قویتر از عوامل بازدارنده مصرف بودند؛ به عبارت دیگر فاکتورهای بسیاری وجود دارند که نوجوانان را به مصرف فست فود ترغیب میکنند .یافته های این مطالعه میتواند زمینه ساز مداخلات ارزشمند در رابطه با کاهش مصرف فست فود شود؛ اما درک راهکارهای مؤثر بر کاهش مصرف در نوجوانان نیاز به بررسی و پژوهشهای بیشتری دارد.

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *