مقالات تحقیق كيفي

عوامل ساختاري زمينه ساز مصرف پورنوگرافي در اينترنت در بين جوانان در تهران، يك مطالعه كيفي

دسترسی گسترده به اینترنت در بین جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب شناختی، روانی، رفتاری و اجتماعی آنها ایجاد كرده است. هدف اين تحقيق ، واكاوي عوامل ساختاري كلان و مياني زمينه ساز مصرف پورنوگرافي در اينترنت از ديدگاه جوانان است. به اين منظور پژوهش كيفي با رويكرد تفسيري و روش تحليل محتوا انجام شد و تعداد 54 مصاحبه عميق با دختران و پسران 18-15 ساله در شهر تهران در سال 1395 به روش نمونه گيري هدفمند صورت گرفت.
عوامل زمينه ساز مصرف پورنوگرافي در اينترنت به شرح زير استخراج گرديد: 1. پارادوكس يا تضاد ارزشهاي جنسي در فضاي واقعي جامعه ، 2. ناهماهنگي بين هجوم فرهنگي نرم و تلاشهاي رسانه ملي در جهت ارتقاي سواد رسانه اي ، 3. ساختار هدفمند و هوشمند فضاي مجازي و اينترنت براي جذب مخاطبين به محتواي جنسي نامتعارف و 4. ناكارآمدي مدارس در توانمندسازي جوانان در رسانه و آموزش سواد رسانه اي در حوزه آسيب هاي جنسي. بنابراين مسئولين و سياست گزاران حوزه جوانان ضروري است نسبت به تحولات ارزشي جامعه و نقش آن در آسيب پذيري نسل جوانان در مواجهه با محتواي جنسي نامتعارف در اينترنت و فضاي مجازي آگاه باشد و مداخلاتي ساختاري مناسب در رسانه و مدارس همگام با تغييرات فوق معرفي كنند، بخصوص آموزش و فرهنگ سازي در جهت توانمندسازي جوانان و نوجوانان در برابر آسيب هاي اجتماعي و جنسي فضاي مجازي ضروري است.

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *