مقالات تحقیق كيفي

مواجهه با پورنوگرافی در اینترنت و تاثیرات روان شناختی در نوجوانان در شهر تهران

چکیده

هدف این مقاله، واکاوی دیدگاه نوجوانان از تاثیرات روانشناختی مواجهه با پورنو گرافی محتوای جنسی نامتعارف) در اینترنت در نوجوانان است. تعداد ۵۴ مصاحبه عمقی با دانش آموز ۱۸ ۱۵ ساله در شهر تهران (۲۵ دختر ، ۲۹ پسر) در خرداد ۱۳۹۵ با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شد. مصاحبه های عمیق با رویکرد تحلیل محتوای موضوعي از نوع استقرایی تحلیل شدند. این تحقیق نشان داد که مواجهه با محتوای فوق تاثیرات مهم روان شناختی شامل اثرات شناختی، روانی و عاطفی دارد. تاثیرات فوق به ترتيب اهميت عبارت بودند از: ۱. درگیری شدید عاطفی هیجانی (افت تحصیلی، تحریک و تهیج جنسی، بلوغ زودرس و بیداری زودرس جنسی، اعتیاد اینترنتی و رویاپردازی جنسی)، ۲. آسیب شدید روحی روانی و ۳. ایجاد احساسات نامطلوب و مبهم سیاستگذاران سلامت نوجوانان ضروری است که به طور جدی، تغییرات اجتماعی در عصر تکنولوژی ارتباطات شامل دسترسی به پورنوگرافی و اثرات آن بر سلامت روان نوجوانان و آسیب های مربوط به آن توجه جدی کنند و مداخلات مناسب آموزشی و ساختاری طراحی گردد.

کلیدواژه ها:‌ اینترنت، محتوای جنسی، پورنوگرافی، تاثیرات روانشناختی، نوجوانان، تهران

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *